PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení rodiče s dětmi, jste povinni se řídit platným provozním řádem Kafrárny s hernou pro děti. Provozní doba Kafrárny je vždy  Pondělí – Neděle a to vždy 9:00-19:00 h. Kavárna je bezbariérová a v celém prostoru nekuřácká. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny včas upozorní.

Rodiče nebo zletilý doprovod si na dítě samo dohlíží a nesou za ně odpovědnost po celou dobu pobytu v kavárně.

Prosíme doprovod, aby dohlíželo na své dítě i tak, aby neubližovalo jiným dětem.

Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným jejich věku.

DĚTSKÁ HERNA je monitorována a rodiče sedící v přední části kavárny mají možnost sledovat dění v herně.
Tato hrací část je určena pro děti od 1-7 let, nebo po dohodě s obsluhou.

BABY KOUTEK je určený výhradně pro děti ve věku 0-2 roky. Je oddělen od všech ostatních prostor z důvodu             bezpečnosti, je vyvýšen na izolovaném pódiu a v jeho bezprostřední blízkosti jsou 4 místa k sezení. Koutek je měkce polstrovaný a zajišťuje bezpečí pro Vaše nejmenší.  Z hygienických důvodů je vstup do hracího koutku možný  pouze v ponožkách !

V baby koutku a herně, kde jsou koberce, je ZAKÁZÁNO chodit ve venkovní obuvi. Do všech těchto částí má přístup i rodič, musí být však pouze v papučích nebo ponožkách.
Veškerá zařízení kavárny jsou používána na vlastní nebezpečí, za děti a jejich bezpečnost ručí rodiče.

Rodiče a zákonní zástupci dětí odpovídají také za škody, které dítě způsobí v době pobytu v kavárně na zařízení či majetku kavárny a herny nebo jinému dítěti či osobě, a to buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě.

Rodiče jsou povinni před odchodem z kavárny zajistit uvedení herny do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.

 V celém prostoru kavárny je zákaz běhání. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

V prostoru kavárny s posezením, dbejte u dětí zvýšené opatrnosti, kvůli chodící obsluze s nápoji.  Tento prostor je monitorován.

Do kavárny je přísně zakázáno vnášet předměty, látky, věci, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé, chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, drogy, ostré předměty apod., ale také nevhodné hračky.

Za osobní věci si každý návštěvník zodpovídá sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá Kafrárna odpovědnost za vzniklou škodu. Do kavárny je přísný zákaz všem dětem a dospělým, u kterých momentálně probíhá akutní onemocnění infekčního charakteru, vč. rýmy, kašle, průjmu…, dále děti a doprovod, kteří mají páchnoucí a špinavé ošacení.
Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna upozornění, která jsou vyvěšena v herním koutku.
Je zakázáno konzumovat vlastní nápoje, jídlo a pochutiny v kavárně. Výjimku tvoří strava pro děti do jednoho roku.
Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v koutku pleny nechávaly a zabránili tím tak poškození a zašpinění hraček a vybavení kavárny.
Také prosíme rodiče, aby děti přebalovali pouze na místě k tomu určeném, tj. přebalovací pult na toaletě. Je možné si zdarma zapůjčit vlhčené ubrousky nebo zakoupit jednorázovou plenu u obsluhy. Každý rodič je povinen doprovodit své dítě na

WC a zde si po svém dítěti uklidit. Po každém použití WC, Vás prosíme, abyste si pečlivě umyli ruce, abychom společně zabránili přenosu infekcí a bacilů na hračky a ostatní děti. Nočníky po každém použití dítěte umyjte v prostorách WC.
Potraviny a nápoje je povoleno konzumovat pouze v prostorách kavárny k tomu určených, nikoliv v hracích částech.
Natáčení a fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely.
Je přísný zákaz vynášet hračky z prostor Kafrárny ven.

Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálního platného ceníku.

Kočárky ponechávejte prosím u vchodu, na místě k tomu určeném – pro kočárky.  Za případné škody a ztráty, či odcizení provozovatel kavárny neručí a nenese žádnou zodpovědnost.
Jsme velmi rádi, že rozumíte a respektujete pravidla  Kafrárny s dětskou hernou, pro Vaši i naší bezpečnost je potřeba tyto pravidla dodržovat. Pokud máte jakýkoliv dotaz, prosíme, obraťte se na nás osobně, či e-mailem.: kafrarna@seznam.cz